Stadgar

STADGAR för VÄSTERÅS HUSVAGNSKLUBB

§ 1 UPPGIFT

Västerås Husvagnsklubb, i fortsättningen förkortat till VHK, har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen och föra deras talan inför myndigheter, företag, organisationer mm.

att verka för god standard på Björnö Camping med hänsyn till husvagnsägarnas särskilda intressen.

att verka för en god ordning och ett gott kamratskap och bereda medlemmarna möjlighet till utbyte av erfarenheter mm.

§ 2 MEDLEMMAR

VHK utgör en ideell sammanslutning av husvagnsägare. Medlemskap kan erhållas av fysisk person, som är innehavare av registrerad husvagn/husbil.

Medlemskap sökes på särskild blankett.

Medlemskap omfattar utöver den som är ägare till husvagnen, även den familj eller det hushåll ägaren tillhör, men berättigar endast till en röst.

Medlem bör verksamt främja klubbens syften. Medlem kan på grund av åtgärd som motverkar VHK:s strävanden eller som skadar dess anseende, efter beslut av styrelsen uteslutas.

Det åligger medlemmen själv att hålla ordning på när hyran ska vara betald. Hyror ska vara betalda senast tre arbetsdagar efter förfallodatum. Sker ej detta kommer skriftlig påminnelse med förhöjd avgift på 100 kr att utsändas. Sker inte betalning inom föreskriven tid är det ett skäl för att medlemskapet upphör och platsen sägs upp. Elen ska vara betald senast 3 arbetsdagar efter förfallodatum. Sker inte detta stängs elen av.

§ 3 STYRELSE

Styrelsen består av ordförande, kassör och sekreterare samt två övriga ledamöter.

Styrelsen utses på ordinarie årsstämma. Ordförande, kassör och sekreterare utses för en period av två år. Ordförande och sekreterare väljs vid årtal med jämn slutsiffra, kassör vid årtal med udda slutsiffra. Övriga ordinarie ledamöter utses för en period av två år. Vid ordinarie stämma utses tre suppleanter för en period av ett år. På konstituerande styrelsemöte utser styrelsen vice ordförande samt utser tre ledamöter att vara firmatecknare två i förening.

Styrelsen sammanträder, på ordförandens kallelse, minst två gånger om året eller på begäran av minst tre styrelseledamöter. Styrelsens sammanträden leds av ordföranden eller vid förfall för denne vice ordföranden eller om ingen av dessa är närvarande, av ordförande som väljs vid sammanträdet. Suppleanter deltar i styrelsemöte. Suppleant har yttranderätt men ej rösträtt.

Endast styrelsen, eller av styrelsen utsedda personer, är befogade att muntligen eller skriftligen göra framställningar till eller överlägga med statliga eller kommunala myndigheter, företag, organisationer samt privatpersoner för klubbens räkning.

Styrelsen har möjlighet att bilda olika kommittéer för att hantera specifika uppgifter. Förslag lämnas sen till styrelsen för beslut i frågan.

§ 4 ALLMÄNNA STÄMMOR

Ordinarie stämma skall hållas senast den 30 april på plats som styrelsen bestämmer. Kallelse skall ske via mail och på klubbens anslagstavla senast 30 dagar före den dag då stämman skall hållas. Årsstämmehandlingar skall finnas tillgängliga senast 7 dagar innan ordinarie stämma.

Vid ordinarie årsstämma skall följande frågor föredragas i nu nämnd ordning.

1) Upprop samt justering av röstlängd.

2) Fråga huruvida stämman är i laga ordning utlyst.

3) Val av a) ordförande b) sekreterare för stämman.

4) Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets protokoll

5) Föredragning av styrelsens årsberättelse, resultat- samt balansräkning för senaste verksamhetsåret.

6) Föredragning av revisorernas berättelse.

7) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

8) Föredragning och fastställande av budget för nästkommande räkenskapsår

9) Fastställande av medlems – och årsavgifter för nästkommande år.

10) Beslut om arvode för klubbens funktionärer.

11) Behandling av förslag väckta av styrelsen.

12) Behandling av motioner.

13) Val av: a) ordförande för två år (jämna år) b) kassör för två år (udda år) c) sekreterare för två år (jämna år) d) två övriga styrelseledamöter för två år (en väljs jämna och en väljs udda år)

e) tre suppleanter för 1 år

14) Val av två revisorer jämte en suppleant för ett år.

15) Val av valberedning bestående av minst två personer varav en utses av årsstämman till sammankallande.

16) Genomgång och uppdatering av ordningsregler

17) Ärenden som uppkommit i anledning av föredragningslistans ärenden och som stämman beslutat ta upp till behandling.

18) Stämmans avslutande.

Motioner som skall behandlas på ordinarie stämma skall vara styrelsen tillhanda senast 31 januari.

Extra stämma utlyses då styrelsen så anser nödvändigt eller när minst en tredjedel av antalet medlemmar begär stämma för behandling av viss eller vissa frågor. Extra stämma skall hållas senast 30 dagar från mottagandet av framställningen. Kallelse till extra stämma sker på samma sätt som till ordinarie stämma senast 14 dagar innan extra stämma.

Alla frågor avgörs med enkel majoritet och röstningen skall ske öppet. Val skall dock ske med slutna sedlar därest röstberättigad gör framställning därom. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Vid övriga ärenden äger ordföranden utslagsröst eller att bordlägga frågan.

§ 5 MEDLEMS- OCH ÅRSAVGIFTER

Medlem erlägger medlemsavgift samt årsavgift som fastställs av ordinarie årsstämma.

§ 6 RÄKENSKAPER OCH REVISION

VHK:s räkenskapsår omfattar tiden 01-01–12-31 som är lika med verksamhetsår och förs enligt bokföringslagens bestämmelser. De skall sammanfattas i fullständiga bokslut och skall jämte styrelsens årsberättelse överlämnas till revisorerna senast den 10 mars. Revisorernas berättelse vari ansvarsfrihet tillstyrks eller avstyrks skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 mars. Räkenskaperna skall granskas av två revisorer.

§ 7 ÄNDRING AV STADGAR

För ändring av VHK:s stadgar fordras beslut vid två på varandra följande stämmor med 2/3 majoritet av närvarande röstberättigade medlemmar. Tiden mellan stämmorna ska vara minst 30 dagar.

§ 8 KLUBBEN UPPLÖSNING

Beslut om VHK:s upplösning kan fattas endast på förslag av styrelsen. För dylikt beslut krävs minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsstämmor.

VHK:s tillgångar skall vid upplösning i enlighet med ordinarie stämmas beslut överlämnas till annan liknande husvagnsförening.

Björnön 190406